מילות הקישור

מילות תוצאה

מילות ניגוד

מילות סיבה

זמן

לפיכך...

משום כך...

כתוצאה מכך...

לכן...

אולם

אבל

אך

אלא

בניגוד ל...

עקב

מפני ש...

כיוון ש...

משום ש...

הואיל ו...

כי

הודות ל...\בזכות...

מפאת

מחמת

כאשר

כש...

אחר כך

בזמן ש...

ראשית... שנית...

תחילה... לבסוף

לאחרונה

לפני

 

 

 

 

מילות השוואה

מילות ויתור

מילות הסבר ודוגמה

תוספת

בדומה ל...

בהשוואה ל...

כשם ש...

כפי ש...

בניגוד ל...

לעומת...

למרות

אף על פי כן

על אף ש...

חרף

כלומר

דהיינו

רוצה לאמר

זאת אומרת

הווה אומר

פירושו של דבר

נוסף על כך

בנוסף

יתר על כך

וגם

וגם

לא זאת... אלא

 

 

 

 

מילים המביעות החלטיות

נסחים זהירים

מילות תנאי

מילות תכלית

אין ספק ש...

ניתן לאמר ש...

בהחלט

במפורש

כנראה...

יתכן...

מתקבל על הדעת

קרוב לוודאי ש

סביר להניח ש

אם

בלי

במקרה של

אלמלא (=אם לא...)

בלי

כדי

למען

בשביל

בעבור

לשם

לבל\לבלתי

פן (=כדאי שלא...)

שמא

לקראת